Polisztirol hőszigetelő táblák ragasztására és vakolaterősítő háló ágyazásához

Tárolás fedett, száraz helyen
Minőségét megőrzi megfelelő tárolás mellett, bontatlan csomagolásban 9 hónapig
Alkalmazás rozsdamentes spatulával, acélsímítóval

Alkalmazási terület

A Prakticolor homlokzati hőszigetelő rendszer ragasztó és simítótapasza. Lakóházak, középületek - új és régi épületek - külső falainak hőszigetelése során a hőszigetelő táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál. A ragasztó ásványi kötésű, megfelelő mértékben nedvszívó, mérettartó alapfelületen, pl. betonon, téglán, min. Hvh vakolaton, könnyűbetonon alkalmazható.

Alkalmazás

rozsdamentes spatulával, acélsímítóval

Felhasználás

Fúrógépbe fogott keverőszárral a habarcsot a vízhez folyamatosan adagolva csomómentesen elkeverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer alaposan felkeverjük. Az alapfelület szilárd, hordképes, por-, olaj- és egyéb szennyeződésektől, festékmaradványoktól mentes legyen. A munkákat 5°C környezeti és falhőmérséklet alatt ne végezzük! A termék felhordása során a fal és a levegő hőmérséklete +5°C és +25°C között legyen! A felhordott habarcsfelületeket 24 órán belül NEM ÉRHETI fagy, csapóeső, illetve tűző napsütés! A szerszámok használat után azonnal vízzel tisztíthatók. Fedőbevonat (vakolat) normál körülmények között 3 nap múlva vihető fel a megkötött felületre. A munkavégzés részletes leírását lásd a PraktiColor homlokzati hőszigetelő rendszer termékismertetőjében.

Összetétel

cement, kvarchomok, segédanyagok, mészkőőrlemény

Érdekességek

Max. szemcsenagyság: 1 mm Anyagszükséglet ragasztáskor: kb. 4-5 kg/m2 Anyagszükséglet beágyazáskor: kb. 4-5 kg/m2 Bekeverés: 6-8 Iiter víz/25 kg poranyag Bedolgozhatóság: kb. 2 óra hőmérséklettől függően Rétegvastagság: min. 3 mm

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes.

Veszélyesanyag-tartalom

portlandcement-klinker, kalcium-hidroxid, Kalcium formiát.

Biztonsági adatok

H315 Bőrirritáló hatású H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI központhoz vagy orvoshoz. P333+P313 bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P405 Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII 27.) VM rendeletnek megfelelően. Megkötés után építési hulladékkal együtt kezelhető. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

A-132/2014 NMÉ, A-48/2014 NMÉ

További termékkategóriák