Kiszerelések

Tárolás Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermekek elől elzárva tartandó 1 évig eltartható.
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.
Alkalmazás karos szórófejjel, ecsettel.
Javasolt rétegszám : új falfelületekre 1 réteg, penészes felületekre 2-3 réteg.
Higítás nem megengedett.
Kiadósság 5-7 m²/liter (1 rétegben).

Alkalmazási terület

Penészes falfelületek lemosására, fertőtlenítésére, valamint új falfelületek penészgátló falfestés előtti előkezelésére alkalmazható. Hatása azonnali, hosszútávú penészgátlást csak penészgátló falfestékkel együtt biztosít.

Alkalmazás

karos szórófejjel, ecsettel.

Összetétel

víz, biocid hatóanyag: benzil-C12-16-alkildimetil-klorid 50%-os (3%, EC: 270-325-2).

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes

Veszélyesanyag-tartalom

benzil-C12-16-alkildimetil-klorid 50%-os

Biztonsági adatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

JÜ-17763-3/2013.

További termékkategóriák