Kiszerelések

Alkalmazásával betonfelületeken extra erős tapadás érhető el.

Felületi megjelenés matt, sima, fehér
Száradási idő 4-8 óra
Átfesthetőség 24 óra után
Minőségét megőrzi száraz, huvös helyen tárolva 12 hónapig bontatlan csomagolásban
Alkalmazás rozsdamentes acélsimítóval
Javasolt rétegszám max. 3 mm
Kiadósság 1,5 kg/m2/mm

Alkalmazási terület

Lakóépületek és középületek nem vizes helyiségeiben a beton- és vakolt falfelületek egyenetlenségeinek a javítására, valamint tapétázás vagy festés előtti felületjavításra használható. Ideális glettelő anyag mész- és beltéri szilikátfestékek alá.

Alkalmazás

rozsdamentes acélsimítóval

Felhasználás

A felület előkészítése: Az alapfelületről távolítsuk el a laza részeket, az alapfelület szilárd, szennyeződéstől és habarcsmaradványoktól tiszta legyen. A túlzottan porózus alapot glettelés előtt Inntaler diszperziós mélyalapozóval alapozzuk. A glett bekeverése: A keverőedényben a porkeveréket az előírt mennyiségű vízzel keverjük össze, majd annyi vízzel egészítsük ki, hogy egyenletes, csomómentes, pasztaszerű, könnyen felhordható masszát kapjunk. Keverési arány: 4-4,5 liter vízhez 10 kg poranyag. 5 perces pihentetési idő után újra átkeverve, az anyag felhasználásra kész. A glettmassza felhasználása: A kitöltendő, kiegyenlítendő, glettelendő felületre hordjuk fel az anyagot rozsdamentes acélsimítóval, max. 3 mm vastagságban. A kötés után a felület esetleges egyenetlenségeit csiszoljuk le. Szükség esetén portalanítás, majd mélyalapozás után a felület átfesthető beltéri diszperziós falfestékkel. Csak +5°C környezeti hőmérséklet felett használható! A szerszámokat használat után bo vízzel azonnal le kell mosni. Vízigény:4-4,5 liter víz 10 kg poranyaghoz

Összetétel

kálcium-hidroxid, cement, ásványi töltőanyag, pordiszperzió, adalékanyag

Választék

5 és 20 kg-os papírzsákban kapható.

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom

Kalcium-hidroxid 15-20%, Cement 1-5%Kalcium-hidroxid 15-20%, Cement 1-5%

Biztonsági adatok

H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. Kiegészítő veszélyességi információ: - - Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések: P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: P405 Elzárva tárolandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Veszély jelzés

Xi Irritatív

Szakvélemény

ÉMI A-258-1/2003

További termékkategóriák